Επικοινωνήστε μαζί μας

divemag2009@gmail.com

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ


ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας. (Υπόδειγμα 1)

2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν.1599/86
3. Έντυπο ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας από τη Λιμενική Αρχή (20 EURO).

4. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (03) EURO.

5. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ επτά (07) EURO.

6. Δύο φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

Πέντε ημέρες εργάσιμες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.
Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες ΕΕ και μόνο σε ομογενείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: